Avbrottsersättning

Ersättning vid långa elavbrott

Elabonnenter har normalt rätt till ersättning för avbrott längre än 12 timmar.Ersättningen är baserad på avbrottets längd samt abonnentens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen ska betalas ut till kund inom sex månader efter att avbrottet kommit till elnätsföretagets kännedom.

Avbrottsperiod i timmarErsättning i procent av beräknad årlig nätkostnad
12-2412,5
24-4837,5
48-7262,5
72-9687,5
96-120112,5
120-144137,5
144-168162,5
168-192187,5
192-216212,5
216-240237,5
240-264262,5
264-288287,5
>288300

Det finns ett minimibelopp för ersättningen som ligger på 1200 kr. Det finns också ett maxbelopp som är satt till 300% av kundens totala nätkostnad/år.

Ersättningen utbetalas som en kreditpost på elräkningen inom sex månader efter avbrottet.

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Det kan vara om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget eller att elöverföringen har varit nödvändigt att försena för att inte utsätta elnätföretagets arbetstagare för betydande risker.

Vid långa elavbrott och ett ersättningsärende vänder kunden sig till elnätsföretagets kundtjänst. Vid en ev. tvist mellan kunden och elnätsföretaget ska kunden i första hand vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller den kommunala konsumentvägledaren Om kunden sedan vill få ärendet prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Ovanstående utgör information enligt EIFS 2013:4.