Företaget

Hjärtums Elförening är en ekonomisk förening och ägs av sina medlemmar. Av de knappa 2100 nätkunder som finns anslutna är ungefär en tredjedel medlemmar och således ägare.

Till elnätet är också 5 vindkraftverk, 2 vattenkraftverk och ca 140 solcellsanläggningar anslutna. Vid vissa tillfällen producerar dessa anläggningar mer än vad föreningens alla andra kunder samtidigt förbrukar, och när detta inträffar matar föreningen ut el till regionnätsägaren Vattenfall till vilket elnät föreningen är ansluten.

Arbetsstyrkan på föreningen är normalt fyra tjänster, därtill tar vi hjälp av entreprenörer inom områdena gräv, administration och driftstörningsavhjälpning.

För att på ett effektivare sätt samla en del av de tjänster som föreningen utnyttjar har ett samarbetsavtal tecknats med BestEl AB. BestEl ägs av tre andra ekonomiska föreningar som likt Hjärtum äger och driver lokala elnät medan BestEl är en elhandlare som också tillhandahåller en rad administrativa tjänster vilka då Hjärtum framöver kommer att kunna utnyttja.

Elnätet som omfattar drygt 30 mil ledningar genomgår ständigt om-och tillbyggnad. Många väljer att bosätta sig inom området och nya hus tillkommer. Under senare har nästan all byggnation av elnätet skett i form av jordkabel.